Kleindenkmäler

Eichenkapelle

Eichenkapelle 


Eichenallee

 Eichenallee


Johannes Statue

Johannes Statue


Korbbrunnen

Korbbrunnen


Linde

Linde